جمع التکسیر لـ ج عف ر هو اسم رباعی مجرد

ناریا یعیبط عبانم هلجم ،بوچ یاه هدروارف و لگنج هیرشن هرود 177 نویسرگر لیلحت اب یعونصم یبصع یاهِ هکبش درکلمع ۀسیاقم UM یدﺪﻋیﺮﯿﮔلاﺮﮕﺘﻧا لاﺮﮕﺘﻧاراﺪﻘﻣﯽﺒﯾﺮﻘﺗﻪﺒﺳﺎﺤﻣهﻮﺤﻧﺶﺨﺑﻦﯾارد ∫ b a Sarfe Sade. مدوب هق ز ر یلگ زحب راکپ هب مدرام و ردپ هارمه نم ،ل یطعق ورز کی در با توجّه به اهمیّت رمزپردازی روایت‌های عرفانی و لزوم تفسیر آنها در درک متن و حصول کارکردهای روایی آن، نشانه‌های روایت‌های مربوط به زمان و مکان را در سه اثر اصیل و تأثیرگذار کشف‌المحجوب، رسالة قشیریّه و

2023-02-02
    يوتيوب شرح النسخ الإحتياطي لويندوز 10 و لكافة برتشانات الكمبيوتر
  1. [6] ١٣ ﺎﺗﻮﮐ‐ﮓﻧارشور
  2. ctrl inf